SolidWorks Komutları

(Yükseklik Kazandırma Komutu)
Çizilen taslağa Konik biçimde yükseklik verir, iki tarafa farklı boyutlarda uzatma yapar veya et kalınlığı vererek uzatma yapar.
Uzatılacak profili çizdikten sonra Features araç çubuğundaki Extrude Boss /Base ikonundan veya Insert ? Extrude Boss /Base komutundan çizilen profile yükseklik kazandırılır.
Extrude Boss /Base komutunun seçenek tablosu
Oluşturulan profile yükseklik kazandırmadaki tablo seçenekler aşağıda anlatılmıştır.
Type : Uzama miktarı tipini seçmektedir. Seçilecek uzama tipleri aşağıdaki gibidir.
Blind : Sadece mesafe girilerek sağa yada sola kalınlık verir.
Up to Vertex : Oluşturulan profilin bir kenarı veya köşesi mous ile seçilerek kenara veya köşeye kadar kalınlık oluşturur.

Through All: Oluşturulan profili boydan boya çıkarmada veya kalınlık vermede kullanılır
Up to Next: Oluşturulan profili bir sonraki düzlem veya yüzeye kadar uzatır.
Up to Surface : Oluşturulan profili seçilen bir yüzeye veya düzleme kadar uzatır.
Offset from Surface : Oluşturulan profilin bir yüzey veya düzlemden verilen mesafe kadar kalınlık oluşturur
Midplane : Oluşturulan profili referans alarak istenilen mesafenin yarısı sağa
diğer yarısı sola eşit uzaklıkta uzatılır.
Selected Tems : Up to Vertex”, “Up to surface” ve “Offset from Surface” tipindeki oluşturulan kalınlıklarda seçilen kenar,köşe,yüzey veya düzlem buradan seçilir.
Both directions : Profilin iki tarafına farklı uzama kalınlığı verileceği zaman kullanılır.
Extrude As : Bu komut iki seçenek sunar ilki içi dolu uzama için “Solid Feature”,diğeri ise et kalınlığı ile uzama için “Thin Feature” seçeneğidir. Eğer “Thin Feature” seçildiğinde bir yan menü daha oluşur, bu menüde ise verilmesi gereken et kalınlığının sketchin içine mi dışına mı verileceği, ve kalınlığının ne kadar verilmesi gerektiği sorusu sorulur.
Settings For : Eğer both direction seçenegi seçilirse, iki tarafa farklı uzama verilmelidir, buradan uzama boyutlarına ve yönlerine geçiş yapılır.
Draft While Extruding : Uzama yönünde koniklik veya açı verilecekse kullanılır.
Draft Outwant : konikliğin dışa değil de içe doğru oluşması istendiğinde seçilir.
Exrude Cut (Katıdan Profil Çıkarma)
oluşturulan katının yüzeyine veya düzlemine istenilen profil oluşturularak profili (taslağı) katıdan çıkarma işlemlerinde kullanılır. Genel olarak Extrude Boss /Base komutuyla benzerdirler biri profile yükseklik kazandırırken diğeri profili katıdan çıkarıyor.
Flip Side To Cut komutunun şekil üzerinde gösterilimi
Flip Side To Cut : Katı üzerine çizilen profili tutarak dışındaki tüm katıyı keser atar. Yani şekil Revolved Boss / Base : (Döndürme Komutu)
Çizim (Sketch)’in bir eksen etrafında döndürülerek form verilmesidir. Burada dikkat edilecek husus sketchlerin döndürme eksenini geçmemesidir. Bu durumda sketch (çizim) kendi üzerine çıkacağı için hata verecektir. Şekil 4.3.’de nasıl oluşturulması gerektiği gösterilmiştir.
Revolved Boss / Base komutunun uygun şekilde kullanımı
Not : Birden fazla çizimde eksen çizgisi varsa . Revolved Boss / Base komutuna basmadan önce, istenilen eksen çizgisi seçilmelidir.
Oluşturulan bir profili bir eksen etrafında döndürmek için Revolved Boss / Base komutuna tıklandığında
Döndürme komutunu oluşturma tablosu
Bu seçeneklerin açıklamaları aşağıdaki gibidir.
Type : Burada aşağıda görülen üç seçenek çıkar.
One Direction: Tek istikametde döndürme yapar.
Two dirction: İki tarafa farklı açı değerleri verilerek döndürme işlevi gerçekleşir.
Mid Plane: Verilen açı her iki tarafa eşit olarak paylaştırılır.
Reverse : Oluşturulan profilin dönme yönünü değiştirmek için kullanılır. Revolve As : Önceki konularda anlatıldığı gibi “Solid Feature” solid / katı olarak, “Thin Feature” et kalınlığıyla döndürmeyi seçmek için kullanılır.
“Thin Feature” seçilirse “Base Extrude” komutunda olduğu gibi, et kalınlığının verileceği bir yan menü ekrana gelir. Burada et kalınlığı girilmek zorundadır.
Cut revolve : Sketch’in bir eksen etrafında döndürülerek modelin kesilmesidir
Bu komut yukarıda anlatılan Boss Revolve komutuyla aynı özellikleri taşımaktadır .
4.4. Sweep (Süpürerek Katı Oluşturma Komutu)
Sketch’in bir yol üzerinde süpürülmesiyle model oluşturmak için kullanılır.
Bu komut sketchin bir kenar/sketch veya curve (eğri) üzerinde süpürerek katı oluşturur. Burada dikkat edilecek husus; süpürülecek kesitin, süpürme yoluyla, “coincident”(çakıştırmak), “pierce”(delmek) veya “merge”(birleştirmek) gibi kullanıcının kuracağı otomatik ilişki sayesinde birbirine temas etmesidir.
“Orientation/Twist control” yani bir anlamda sweep tipi olarak da “Follow path” seçeneği seçilmiştir. Meydana gelen parça aşağıda görülmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken ayrı sketch’lerde oluşturulan profillerin birbirlerine dik olmasıdır. Şekil 4.5.Süpürülen profilin başlangıçta düzlemle yaptığı açı yol boyunca farklılaşmakta, süpürme yoluna dik olarak devam etmektedir. Sweep tipi olarak “Keep normal constant” seçilirse meydana gelen parça şekil 4.6.’da gösterilmiştir. Bu tip süpürmede, süpürülen profil yol boyunca devamlı başlangıç profiline paralel kalmaktadır.
Şekil 4.6. Keep normal constant seçeneğiyle süpürmenin oluşumu
Süpürme yolu olarak bir kenar seçilirse, “Propagate to Tangent Edges” seçeneği çıkar. Bu seçenek süpürmenin seçilen kenarın teğet olduğu diğer kenarlar boyunca devam etmesini sağlar.
“Align with End Faces” seçeneği, süpürmenin, sonunda karşılaştığı yüzeye veya düzleme kadar devam etmesini sağlar.
Sweep komutunun diğer tipi “Follow path and 1 st guide curve” olup Şekil 4.7.’da gösterilmiştir.
Şekil 4.8. Follow path and 1 st guide curve seçeneğinin gösterimi
Burada sketch (profil), path (yol) boyunca başlangıç profiline paralel kalmakta, ancak “path” ile “guide curve “(klavuz eğri) arasındaki açıdan dolayı profil dönmekte veya burulmaktadır. Path (yol) ile guide curve (klavuz eğri) arasındaki açı da parça boyunca değişmektedir.Sweep komutunun diğer tipi olan “Follow 1 st and 2 nd guide curves” de 1 path (yol), 2 curve (eğri) veya 1 path 3 curve seçelir. Bu durumda profile path boyunca ilerlerken guide curveler arasında oluşan açıların değerinde döner veya burulur.
Şekil 4.9. “Follow 1 st and 2 nd guide curves” seçeneğinin gösterimi
Not : Path boyunda profil devamlı paraleldir. Guide curveler arasındaki açılar farklılaştıkça dönme / burulma derecesi değişir. Şekil 4.9.’de “Follow 1 st and 2 nd guide curves” de görüldüğü gibi oluşturulmaktadır.
Şekil 4.10. ‘’Advanced”menülerindeki komutların gösterimi
Sweep komutunun alt penceresi olan “Advanced” Şekil4.10.’daki menülerindeki komutlar aşağıda anlatılmıştır.
Guide curve : Kılavuz eğrilerinin seçildiği penceredir.
Show intermediate profiles : Profillerin , izlediği yol boyunca kesitlerin gösterilmesini sağlar.
Maintain tancenty : Profiller teğet elemanlardan oluşmuşsa, sweep boyunca oluşan yüzeylerin de teğet olması istenirse bu kutu aktif hale getirilir.
Advenced smoothing : Profilin dairesel/elipstik yaylardan oluşmuşsa, süpürme sırasında oluşan yüzeylerin düzgün olması için kesitlerdeki bu yaylar yumuşatılır. Şekil 4.10. ‘’Advanced”menülerindeki Profilin başlangıcının veya bitiminin rastladığı yüzey teğetliğindeki ayarlar aşağıda açıklanmıştır.
None : Teğetlik yoktur.
Path Tangent : Profil başlangıç veya bitimde path(yol)’e diktir.
Direction Vector : Profilin başı veya bitimi seçilen kenar veya eksene teğet veya seçilen düzleme dik olur.
All Faces : Profilin başlangıcı veya sonu bir form’a oturuyorsa, o form’un yüzeylerine teğet olması için bu kutu çentiklenir
Cut sweep : Sketch’in bir yol üzerinde süpürülmesiyle modeli keser.
Bu komut “Base/Boss sweep”de bulunan tüm özellikleri içermektedir.
Loft ( Yumuşak kesitli katı komutu )
Birden fazla sketch çizim)’in bir yol üzerinde birleştirilmesini saglar.Bu komut ile birden fazla değişik sketch (çizim)’in birbirine geçişi sağlanabilir. . Burada da dikkat edilecek husus, birleştirilecek sketchlerin, birleştirme yoluyla, “coincident”, “pierce” veya “merge” gibi komutlarla kurulacak otomatik ilişki sayesinde birbirine temas etmesidir.
Loft komutunda üç tane profilin “guide curve komutunu kullanmadan katının oluşumu
Şekil ‘de görüldüğü gibi üç tane profilin hiç bir “guide curve” kılavuz yolu olmadan birleştirilme sağlanmıştır.
Şekil ‘de ise aynı profiller iki “guide curve” kılavuz yolu oluşturarak birleştirilmiştir.
Şekil “Guide Curve” kılavuz yolu ile katı oluşturma
Profillerin birleştirilmesinde kullanılacak diğer komutlar “Advanced” menüsünde bulunmaktadır. Bu menüdeki komutların kullanımı “sweep” komutundaki gibidir. Bu menüdeki komutlar, daha önceden oluşturulmuş model yüzeyi üzerine “loft” birleştirme yaparken yeni loft’un bu model yüzeyi ile yapacağı teğetlik seçeneklerini kapsar.
Bu menüde ayrıca birleştirme yolu olarak “center line” yani merkezlerden geçen eğri seçme şansı da bulunmaktadır.
Şekil 4.13.’de bununla ilgili örnek bulunmaktadır. Bu örnekte yolu profil üzerinde değilde profillerin merkezlerini referans alarak katı ouşturulur.
Şekil 4.13. Center Line (merkez çizgi) kullanarak katı oluşturma
Şekil 4.13 . ‘ de “ Number of Sections ” cetveli ve “ Show Sections ” komutu süpürmede kullanıldığı gibi oluşan formun kesitlerini görmeye yarar.
“ Start Tangency ”, başlangıç teğetliği; “ End Tangency ” bitiş teğetliğini kontrol eden ayarlardır. Şekil 4.13.deki örnekte başlangıç profili her hangi bir yüzey üzerinde olmadığından başlangıç teğetliği verme imkanı yoktur. Ancak bitiş profili bir model yüzeyi üzerinde olduğundan teğetlik verme olanağı vardır. Şekil 4.14.’de bu teğetlikler açık bir biçimde görülmektedir.
Şekil 4.14. Tablo üzerindeki teğetlik durumu
Cut Loft : Birden fazla sketch’in bir yol üzerinde birleştirilerek modeli kesmesidir.
Bu komut “Base loft” daki tüm özellikleri taşımaktadır.
4.6. Fillet (Katı Modele Radyüs Verme Komutu)
Bu komut katı üzerindeki bir yüzeye veya köşeye radyüs verme komutudur. Radyüs verebilmek için Fillet (radyüs) komutu seçiler, Şekil 4.15.’deki tablo ekrana gelir. Köşeye veya yüzeye Radyüs verebilmek için yüzey veya köşe seçilir, radyüs tipi ve çapı girilerek radyüs oluşturulur.
Şekil 4.15. Fillet (radyüs) komutunun oluşum tablosu
Şekil 4.15.’de “Fillet Type” Radyüs tipleri aşağıda açıklandığı gibi işlevlere sahiptirler.
Constant : (Sabit Radyüs)
Sabit radyüs atmak için kenar veya yüzey seçilir ve radyüs değeri girilir veya araç çubuğundan “Fillet” tıkladıktan sonra da radyüs oluşturulacak nesneler seçilir.
Variable : (Değişken Radyüs)
Bitmiş örnek:
Araç çubuğundan “Fillet” tıklanır. Değişken radyüs atılacak kenar veya kenarlar seçilir. “Vertex List” kutusunda seçilen kenarlara ait köşeler görünür. Vertex listesindeki satırlara tıklandığında, o satırın köşesi grafik ekranda görünür. Her Vertex için radyüs değerini değiştirerek istenilen radyüs değeri girilir ve değişken radyüs oluşturulur. Şekil 4.16.’de görüldüğü gibi radyüs oluşumunu gerçekleştirmek için önce istenilen köşeler seçilir ve OK ‘ lenir.
Şekil 4.16. ‘’Fillet” radyüs oluşumunun gösterimi
4.6.1. Face Blend (Yüzeyler Arası Radyüs)
Bu komutla iki yüzey grubu arasında radyüs oluşturma olanağı vardır. Şekil 4.17.’de görüleceği gibi, dar kenardaki iki yüzey ile üstteki tek yüzey arasında “face blend” komutu ile radyüs oluşturulmuştur.
Şekil 4.17. Radyüs’ü oluşturulacak Yüzey seçiminin gösterimi
“Advanced Face Fillet” menüsünde ise radyüsün başlangıcını bir kenar ile sınırlama imkanı bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi edilen sınırlandırılmış radyüs oluşumu Şekil 4.18. Aynı model üzerinde, radyüsün sınırlanmış olup olmamasının farkı daha iyi görülebilmektedir.
Şekil 4.18. Sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış radyüs’ün karşılaştırılması
Soldaki: “face blend” bir sınırlama çizgisi seçilmiş durumdadır.
Sağdaki: “face blend”alt kenar, sınırlama çizgisi olarak seçilmemiştir.
4.7. Chamfer (Pah Kırma Komutu)
Bir kenara açı ve mesafe veya katı üzerindeki köşeye kırılacak pahın yan ve üst yüzeylerine mesafe vererek, ya da üç kenarın birleştiği bir köşenin üç yüzeyine de mesafe vererek pah kırılabilir.
Şekil 4.19.Chamfer komutunun oluşumunun gösterilmesi
Şekil 4.19.’de görüldüğü gibi seçilen kenara 5mm ve 10 derecelik bir pah kırılacaktır. Şekildeki ok pahın kırılacağı mesafenin yönünü veya uygulanacağı yönü gösterir.
Yüzeye pah kırılması için Chamfer komutuna tıklanır ve Şekil 4.19.’deki gibi tablo ekrana gelir ve üzerinde (Chamfer Type) pah tipleri seçilerek pah kırılır. Bu pah tiplenin açıklamaları aşağıda anlaılmıştır.
Chamfer Type ( Pah tipi)
Angle-Distance: Açı ve Mesafe girilerek pah kırımı gerçekleşir.
Distance-Distance: Pah kırılmak istenen köşeden iki yüzey mesafesi girilerek pah kırılır.
Vertex-Chamfer: Pah kırılmak istenen köşe seçilerek pah kırılır.
4.8.Draft (Yüzeye eğim verme komutu )
Bu komutun iki tip seçeneği vardır vardır. 1-Neutral Plane, 2-Parting Line tipidir.
1. Neutral Plane : Neutral Plane tipindeki eğim sabit kalacak, değişmeyecek bir yüzey ve bu yüzeye göre koniklik verilecek yüzeylerle seçilir.
Şekil 4.20. Neutral Plane tipindeki eğim yüzeyinin gösterimi
Şekil 4.20.’de görüldüğü gibi üst yüzey “Neutral Plane” olarak seçilmiş, öndeki iki yüzey ise “Faces to Draft” koniklik verilecek yüzeyler olarak seçilmiştir.
Şekil 4.21. Neutral Plane tipindeki koniklik açısının gösterimi
Şekil 4.20.’deki resimde ise 35 derece koniklik açısıyla oluşan parça görülmektedir.
Şekil 4.20’deki Reverse Direction kutusu çentiklenirse draft yüzeyleri içe doğru konik alır.
“Face Propagation” penceresinde, “All Faces” seçilirse oluşan parça Şekil 4.21. gösterilmiştir. “Inner Faces” seçilirse sadece iç yüzeyler koniklik alır, “Outer Faces” seçilirse sadece dış yüzeyler (draft) koniklik alır. “Along Tangent” seçeneği (draft) koniklik verilecek yüzeye teğet diğer tüm yüzeyleri konik oluşturur.
2. Parting Line : Draftın diğer tipi “Parting Line” dır. Bu tip draft (Eğim)’da, seçilen yüzey üzerindeki belli bir çizgiden başlayarak koniklik (draft) verilir. Bunun için yüzeyi istenildiği gibi ikiye bölen bir sketch çizilmeli sonra yüzey bu çizgiye göre bölünmelidir. Daha sonra çizilen sketch’den aşağıya veya yukarıya doğru koniklik verilir.Bir yüzeyi ikiye bölmek için “Split Line” komutu kullanılır. Bu komut Insert ? Reference Geometry ? Split Line seçeneği seçilerek aktif hale getirilir.
4.9 Hole Wizard (Delik Delme Komutu)
Bu komut parçanın bir yüzeyi işaretlendikten sonra kullanılabilir. Delik oluştururken ilk çıkan delik tipinin seçildiği ve ölçülerin değiştirilebildiği sayfadır (Şekil 4.24.). Rakamların üzerine iki defa aralıkla tıklarsak o değer değiştirilebilir, ve yeni değer, delik tipinin göründüğü ekranda da değişir.
4.10. Shell (Kabuk Verme Komutu)
Bu komutla parçada istenildiği yüzey veya yüzeyleri yok ederek, diğer yüzeylere kabuk, (et kalınlığı) verelebilir. Et kalınlığı farklı yüzeylerde farklı ölçüde olabilir. Bunun için Multi Thickness Faces penceresine tıklanarak burası aktif(kırmızı renk) hale getirir, daha sonra farklı ölçü verilecek yüzeylere tıklanarak, seçilir. Sonrasında Multi Thickness Faces penceresindeki yüzey aktif hale getirilerek (mavi renk) kalınlığı verilir. Bu komut’da ayrıca çizilen parçanın dış veya iç yüzeyine et kalınlığı verme olanağı da vardır.
Şekil 4.25. Shell komutu oluşumunu gösterme toblasu
4.11. Rib (Modele ‘Feder’ Destek Ekleme Komutu)
Oluşturulmuş iki katı arasına destek ekleme komutudur. İstenilen feder (destek) ‘in şeklini uygun düzlem veya yüzeyde oluşturulur. “Rib” destek komutunun ilk aşamasında kalınlık girilir. Bu kalınlıkları “Single side” tek tarafa, “Reverse” tek tarafın yönünü değiştirmeye, “Mid Plane” kalınlığın eşit olarak her iki tarafa paylaşılması, seçeneklerinden kullanıcıya uygun olanı seçilerek uygulanır. Burada dikkat edilmesi gereken katıların birbirleri ile temas etmesidir.
Şekil 4.26. Rib komutunun uygulanışı
Şekil 4.26.’de görüldüğü gibi ikinci aşamada “Material Direction” feder (Destek)’in doldurulacağı yönü, “Flip Side of Material” federin dolduracağı yönü ters çevirmeye, “Next Reference” birden fazla çizginin olduğu desteklerde destegin doldurma yönünü kontrol etmeye yarar. Bu aşamada feder (Destek)’e (draft) koniklik verilebilir veya konikliğin yönü değiştirilebilir.
4.12. Dome (Katıya Kubbe Şeklini Verme Komutu)
Bu ikon, seçilen yüzeye, kubbe şeklinde istenilen yüksekliği vermeye yarar. Bu komut seçildiğinde Şekil 4.27.’deki gibi bir tablo gözükeçektir.bu tablo üzerinden Reverse seçeneği çentiklenirse içe doğru göçüklük meydana gelir. Dairesel yüzeyler üzerinde “dome” kubbe oluşturulacağı zaman, “Elliptical” seçeneği çıkar. Bu kutu çentiklerse dairesel kubbe yerine elipstik kubbe oluşur.

4.13. Pattern / Mirror : (Oluşturulan Formları Çoğaltma Komutu)
Katı üzerinde oluşturulan formları çoğaltmak için kullanılır. Çoğalma işleminin yapılabilmesi için “Insert ? Pattern mirror” seçeneği seçilir, ve bu seçenek üzerinden isteğe uygun olarak doğrusal, dairesel, düzlem veya yüzeye göre veya tüm modelin yüzeyine gibi seçeneklerden biri seçilerek çoğaltma işlemi yapılır.
Kısaca parça üzerinde yapılan bir formun aynısının doğrusal, dairesel, düzlem-yüzeye göre tekrarlanması istendiğinde bu komutlar kullanılır. Bu komutda çoğaltma işlemi ‘Linear Pattern’ ve ‘Circular Pattern’ olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.
4.13.1. Linear Pattern (Doğrusal Çoğaltma)
Bu işlemde istenilen doğrultuda bir kenar, doğru, veya ölçü seçilerek oluşturulur. Çıkan ok yönü istenirse “Reverse direction” ile değiştirilebilir. Adım sayısı ve aralığı girilir, daha sonra da tekrarlanacak formlar seçilir. Şekil 4.28.’de görüldüğü gibi tablo değerleri girilerek çoğaltma işlemi oluşturulur.
Adım aralığı Adım sayısı Tekrarlanacak formlar
Şekil 4.28. ‘Linear Pattern’ ile çoğalmanın gösterilimi
Bu menüdeki diğer seçeneklerden “Edge/Dim selected”, tekrarlanacak kenar veya doğru, ölçü seçildiğinde çentikli hale gelir.
Tekrarlanacak formun iki doğrultuda aynı anda tekrarlanması istenirse, “First Direction” satırından sonraki “Second Direction” seçilir ve yeni istikamet, yeni adım aralığı ve yeni adım sayısı verilir.
Diğer bir seçeneği olan “ Vary Sketch ” ise tekrarlanacak formun bir kenardan hep aynı mesafede kalmasını sağlar. Bunun için tekrarlanacak formun sketch’i tamamıyla tanımlanmış (Fully Defined) olmalıdır. Ayrıca tekrarlanma istikameti sketch’deki ölçülerden verilmelidir.
Şekil 4.29.’deki örnekte de tekrarlanacak “Cut Extrude” sketch’i tanımlanmıştır. Sketch’in üst eğimli kenarı ile ana modelin eğimli kenarı arasında paralel ilişkisi kurulmuştur.
Ayrıca tekrarlanacak istikamet olarak sketchin yan kenardan olan mesafesi seçilmiştir.

Bu komut ile bir form dairesel olarak tekrarlanır. Tekrarlama açısı ve sayısı ile beraber seçilmesi gereken tek değer dairesel dönme ekseninin seçilmesidir. Model dairesel bir formda ise “View ? Temporary Axes” komutuyla, dairesellikten dolayı meydana gelen eksenlerin ekranda görünmesi sağlanır. Şayet tekrarlayacak form dairesel olmayan bir model üzerinde ise formun sketch’inde eksen çizgileri çizilmelidir. Şekil 4.30.’deki örnekte 55derecenin verildiği iki eksen çizgisinin merkezi, tekrarlanmanın dönme ekseni olarak seçilecektir.
Şekil 4.31.’deki örnekte meydana gelen form’daki değişiklikler açıkça görülmektedir.
Bu örnekteki tekrarlama 8 defa 45 derece ara ile yapılmıştır. Dönme ekseni olarak da 55derece seçilmiştir.

Not : Oluşturulan formun ayna şeklinin başka bir modelde oluşturulması “Insert ? Mirror Part” komutuyla oluşturulmaktadır.

Bu komut, modeldeki bir düzlem veya yüzey seçilerek modelin bu düzlem veya yüzeye göre aynasının, başka bir dosyadaki model üzerinde oluşturulması için kullanılır.

Ağustos 11, 2011 tarihinde Cad-Cam-Cae, Makine Mühendisliği, Mühendislik, SolidWorks içinde yayınlandı ve olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: